Membrány

Nejnovější poznatky v oblasti odlehčení tlaku při výbuchu jsou v současné době aplikovány v nové konstrukční typové řadě pojistných zařízení a jejich odvozených variantách.

Tato nová řada je konstruována tak, aby nevyžadovala složitých zásahů do konstrukce stávajících technologických zařízení. Normalizované připojovací příruby, nebo snadná montáž bez přírubových spojů v provedení "UMD" včetně závěsu membrány, minimalizují odstavení technologie z provozu v případě, že došlo k aktivaci pojistných zařízení.. Podle požadavků technologických procesů mohou být použity i membrány s tepelnou izolaci, zamezující tepelným ztrátám a vzniku kondenzátu uvnitř zařízení. Speciální pojistná zařízení v provedení antikorozním vyhovují podmínkám pro potravinářský průmysl.

Všechny pojistné systémy vyhovují nejpřísnějším normám ISO v oblasti odlehčení  výbuchů. Mají tedy minimální hmotnost vlastní membrány, která má rozhodující vliv na dynamické namáhání konstrukce chráněného zařízení při výbuchu. Statický otevírací tlak je možno z vysokou přesností volit podle provozních požadavků chráněného zařízení v rozsahu 3 až 20 kPa bez ohledu na to, že se v zařízení mohou vyskytovat pulsace tlaku. Vlastní pojistná membrána je držena pojistným článkem, kterým je definován statický pojistný tlak. Při jeho porušení stoupajícím tlakem při výbuchu nebo překročením statického pojistného tlaku dojde k okamžitému uvolnění celého průřezu odlehčovacího únikového otvoru.

Všechny tyto vlastnosti byly ověřovány a zkoušeny podle ČSN EN 14 797 a norem souvisejících včetně nově harmonizovaných předpisů podle požadavků EU  autorizovanou státní zkušebnou č. 210 Fyzikálně technického zkušebního ústavu. V konstrukci zařízení je zohledněn i způsob návrhu aplikací těchto prvků v konkrétních podmínkách technologických celků. Komplexní postup pro konstruktéry technology a projektanty při výpočtu, návrhu, velikosti a situování odlehčovacích ploch s použitím ochranných pojistných zařízení, je uveden ve směrnici vydané v překladu Státní zkušebnou SZ 210.