O společnosti

Vážení obchodní přátelé,

společnost pracuje již od svého vzniku r.1997 na vlastním vývoji a výrobě ochranných systémů k zabezpečení výrobních technologií proti explozi a šíření plamene v potrubních rozvodech.

Vývoj soustřeďujeme na aplikaci nejnovějších poznatků v oblasti hoření a výbuchu plynů parprachovzdušných směsí. Vývoj vychází ze studia podmínek ovlivňujících výbuchové procesy. Konstrukce, funkčnost a zkoušení výrobků vychází z aktuálních evropských norem a zkušebních postupů. Výsledkem jsou výrobky, které nabízí vysoké užitné vlastnosti a stávají se tak zajimavými doma i na zahraničních trzích.

První skupinou výrobků je typový sortiment protivýbuchových membrán určených k ochraně průmyslových technologií s nebezpečím výbuchu prachovzdušných směsí. Technické parametry protivýbuchových membrán určují jejich vysokou kvalitu. Velice významná je účinnost, která je vyšší než 95%. Vysoká účinnost je dána schopností okamžitého uvolnění celého průřezu (odlehčovacího) únikového otvoru pojistného zařízení ve chvíli, kdy tlak v chráněné technologii dosáhne hodnoty nastavené na pojistném zařízení. Statický otevírací tlak je definován pojistným článkem, který se přetrhne při dosažení nastaveného tlaku. Statický otevírací tlak je možno volit s vysokou přesností podle provozních požadavků v rozsahu pstat = 3 – 30 kPa. Membrány přitom dokážou vyrovnávat případné provozní pulsace tlaku v chráněné technologii. Membrány vykazují vysokou užitnou hodnotu  a zajišťují jednoduchou montáž. Protivýbuchové membrány vyhovují normě ČSN EN 14 797 a jsou zkoušeny podle harmonizovaných předpisů EU.

Další skupinou výrobků je typová řada protiexplozních pojistek (dříve známy pod pojmy protiexplozivní pojistka, plamenojistka, pohlcovač plamene, protizášlehová pojistka...) určených k ochraně průmyslových technologií před ničivými účinky šířícího se plamene, případně výbuchu v potrubním systému všude tam, kde se skladují, přepravují či odvětrávají hořlavé plyny a páry. Jejich určenou funkcí je umožnit průtok hořlavým plynům nebo parám, ale zabránit přenosu plamene. Protiexplozivní pojistky jsou v souladu s požadavky nové evropské normy ČSN EN ISO 16852:2010 a norem ČSN EN 1127-1 a ČSN EN 50018. Protiexplozní vložka jako funkční element celé pojistky je čtvercového nebo kruhového provedení.     V obou provedeních je vyjímečná tím, že tvoří kompaktní pevnostní celek a do potrubního systému se napojí prostřednictvím připojovacích armatur tvořených redukčními přírubami. Pevnostní stabilita protiexplozních vložek dovoluje sestavovat detonační pojistky bez detonátorů a detonačních komor, což má příznivý vliv na tlakové ztráty a kontrolu čistoty pojistky. Nová konstrukce protiexplozních pojistek zajistila jejich rozměrovou a hmotnostní minimalizaci, jednoduchou montáž pojistky i její uložení do potrubního systému, snadnou údržbu a možnost rychlé vyměnitelnosti vložky.

Splnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost je zajištěno ověřením shody s EN ISO 16852 podle evropské Směrnice 94/9/EC (ATEX).

Všechny výše uvedené výrobky jsou ochranné systémy, které ve smyslu nařízení vlády č. 23/2003 Sb. jsou výrobky stanovenými. Podléhají výkonu státního zkušebnictví a musí být certifikovány podle zák. č. 22/1997 Sb. Certifikační orgán – Fyzikálně technický zkušební ústav, notifikovaný orgán 1026.

Pojistná zařízení mají původní český vývoj a jsou  patentově chráněna.

Vážení obchodní přátelé, věříme, že v technických podmínkách a prospektech našich výrobků najdete odpověď na Vaše otázky týkající se vlastností pojistných zařízení a oceníte jejich užitnou hodnotu v extrémních podmínkách provozu.

VŠECHNY  NAŠE VÝROBKY JSOU V CELÉ EVROPĚ POJIŠTĚNY U   GENERELLI A.S.

Pro všechny aplikace zajišťujeme montáž a servis.